هایده آراء

درباره من

دکتر هایده آراء
image

استادیار گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تحلیل رابطه ژئومرفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی(2018)
9511817006, ^هایده آراء*, ^محمد رحیمی
طراحی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوت در پیش بینی بارمعلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدکارده)
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(2018)
معصومه درمانی*, محمد نهتابی, ^هایده آراء, علی گلکاریان, سلمان شریف آذری
بررسی و مقایسه روش‌های فازی آرتمپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: امیدیه، استان خوزستان)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2018)
مریم ممبنی, محمد نصراللهی, کامران کریمی*, ^هایده آراء
بررسی دوره های خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیز گرگانرود
هیدروژئومورفولوژی(2018)
9211818002, ^شیما نیکو, وحید فیضی*, ^هایده آراء
مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت کویر
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2017)
پوریا خرازی*, ^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, پیام خزائل
بررسی چینه شناسی نبکاها برای تشخیص نوسان های اقلیمی مطالعۀ موردی: حوضه علاء در حاشیۀ کویر مرکزی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(2017)
^هایده آراء*, مریم قاسم نژاد, ^مریم ملاشاهی
Desertification Assessment by Using Water Criterion in Iran’s Central Arid Regions
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(2017)
9212819005, بیژن آزاد, ^هایده آراء*
بررسی زمین ساخت فعال در حوزه آبریز لتیان با استفاده از شاخصهای مرفو تکتونیکی
پژوهش های آبخیزداری(2015)
^هایده آراء, ^احمد صادقی پور*, مجتبی یمانی, محمد حسین رامشت
ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ(کوچین) و مدل پرالونگ(مطالعه موردی: سه غار سرآب،سید عیسی و چهل پله در استان چهار محال و بختیاری)
(2015)
^هایده آراء, پوریا خرازی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل
(2014)
زهرا داداش زاده, لیلا گلی مختاری, ^هایده آراء
Geomorphology survey of physical environment development ( case study : Zanjan city)
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
قباد رستمی, محمدرضا هاشمی بیستونی, ^هایده آراء, یسرا حسنی, احسان عطایی کیا
مقایسه خصوصیات دانه بندی و مورفوسکوپی نهشته های بادی جدید و قدیم ارگ دامغان به منظور شناسایی منابع ماسه
(2014)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
لندفرم ها و طبقه بندی آنها در علم ژئومورفولوژی ( مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران)
(2013)
^هایده آراء
بررسی و مقایسه روش های فازی آرت مپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: امیدیه، استان خوزستان)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(0)
مریم ممبنی*, 9411817007, کامران کریمی, ^هایده آراء
ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻧﻤﮑﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن دﺭ بیابانﺯﺍﯾ ﯽ و ﺍﯾﺠﺎد ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎیﻧﻤﮑﯽ
دومین همایش بین المللی گرد و غبار(2018-04-25)
9311819005, ^هایده آراء*, غلامرضا زارع, علی ترابی
تاثیر افت آب دریاچه ارومیه بر پیشروی شوره زارها و وقوع طوفان های نمکی( مطالعه موردی: منطقه شمال شرق دریاچه ارومیه)
چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2018-03-07)
9311819007, ^هایده آراء*, ^شیما نیکو, سهراب زمزمی
مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده منطق فازی با هدف کمک به توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی :حوض سلطان قم)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2018-02-24)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, ^سیدحسن کابلی
بررسی نقش حوضه های رودخانه ای به عنوان مکانی مناسب برای طبیعت گردی ( حوضه آبخیز تیل آباد گرگانرود)
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
^هایده آراء*, 9411728004, مینا رسولی
بررسی غار افتر، پدیده ژئوتوریسمی ناشناخته در سمنان و نقش آن در جذب گردشگر
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9412728003, ^هایده آراء*
بررسی انواع هوازدگی در سنگها و علل ایجاد آن در مناطق شهری مختلف
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
آرزو رکن آبادی*, ^هایده آراء, ^شیما نیکو, زهرا داداش زاده
بررسی نقش نمک های منتقل شده از کفه های نمکی دریاچه ارومیه در اراضی حاشیه شمال شرقی دریاچه با استفاده از منابع سنجش از دور
کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه(2016-11-23)
9311819007*, ^هایده آراء, سهراب زمزمی
تعیین مناطق مستعد فرونشست با تکیه بر پهنه بندی کمی آب زیرزمینی دشت سبزوار
همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران(2016-11-16)
9411817006*, ^هایده آراء, سید محمد تاجیخش
معرفی عوامل موثر بر پدیده فرونشست و مروری بر روش های پایش و اندازه گیری این پدیده
همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران(2016-11-16)
9411817006*, ^هایده آراء, سید محمد تاجیخش
استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار کشاورزی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشیتوسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
ارزیابی شدت فرسایش با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A( مطالعه موردی: منطقه میاندهی فیض آباد خراسان رضوی)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9312819001*, ^شیما نیکو, ^هایده آراء, سعید جاهدی پور
ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار پوشش گیاهی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮاﻟﯽ دوره ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی SPI ودرصد از بارشﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺮان و دﻫﻠﺮان)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
فاطمه آذریان, 9212819005, ^هایده آراء
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و ارائه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی :جنوب سمنان)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زسیت(2016-03-02)
9212819005*, فاطمه آذریان, ^هایده آراء
ارزیابی پوشش گیاهی دشت سمنان با استفاده از شاخص NDVI
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی(2016-02-25)
9212819005*, فاطمه آذریان, ^هایده آراء
پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص Z استاندارد بارش در محیط GIS ( مطالعه موردی : استان کرمانشاه )
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران(2015-11-26)
فاطمه آذریان, ^هایده آراء
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر روی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA ( مطالعه موردی : جنوب سمنان )
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^هایده آراء, علی احمدآبادی, ^علی اصغر ذوالفقاری
ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم های ژئومورفولوژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: غارهای سرآب،سیدعیسی و چهل پله در استان چهارمحال و ب
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^هایده آراء
شناخت پتانسیل های گردشگری استان فارس با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: دریاچه ها و تالاب های استان فارس)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^هایده آراء
مطالعه رژیم باد و تجزیه و تحلیل بادهای فرساینده جنوب دامغان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ناصر مشهدی
سیر تطور نگرش ها و دیدگاه ها در منشایابی لس ها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
وضعیت اکوتوریسم در روستاهای مناطق بیابانی ایران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
سارا ولی زاده, فاطمه آذریان, ^هایده آراء
بررسی فصول اقلیمی شهرستان بیرجند جهت مدیریت مصرف انرژی با استفاده از روش آنالیز خوشه ای
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, ^هایده آراء
مفهوم لندفرم و طبقه بندی آن در علم ژئومورفولوژی ( مطالعه موردی : ارگ دامغان در استان سمنان )
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء
بررسی نحوه و میزان گسترش تپه های ماسه ای ارگ دامغان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ناصر مشهدی
بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی و روند تغییرات بارش ایستگاه سینوپتیک سمنان طی نیم قرن اخیر
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, زهرا ناظری تهرودی
ارزیابی مقایسه ای پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ ) کوچین ( ) مطالعه موردی : سه غار سرآب ، سید عیسی و چهل پله در استا
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^هایده آراء
نقش تثبیت تپه های ماسه ای بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی ( مطالعه موردی : شهرستان دامغان )
سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2014-01-15)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
بازسازی پالئوکلیما بر اساس چینه شناسی نبکا و عوامل موثر در آن ( مطالعه موردی : جنوب دشت بشرویه در حوضه آبریز بجستان
اولین همایش انجمن کواترنری ایران(2013-11-20)
مریم قاسم نژاد, ^هایده آراء
انتخاب محورهای مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از نقشه درون یابیو پارامترهای بستر آبراهه( مطالعه موردی دشت سمنان)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیر زمینی از طریق منطق بولین ( مطالعه موردی : دشت سمنان
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
ارزیابی ارزش گردشگری ژئومورفوسایت ها بر اساس روش کوچین ( مطالعه موردی : تپه مافین آباد اسلامشهر )
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین(2013-07-04)
^هایده آراء
منبع يابي تپه هاي ماسه اي جديد ارگ دامغان
احمد پناه سيد محمدحسين(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري بيابان زدايي با استفاده ازمدل IMDPA در جنوب سمنان
فتاحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي ژئومورفولوژيك سنگفرش هاي بياباني(مطالعه موردي:استان سمنان)
سهرابي حرير(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دوره هاي خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب حوزه آبخيز گرگانرود
باي نرجس(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي احداث مجتمع گردشگري و خدمات درماني چشمه آبگرم شهر گلگير مسجدسليمان
مير عالي لقا(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت فرسايش بادي با روشهاي IRIFR , MICD (منطقه مورد مطالعه ميان دهي خراسان رضوي)
توسلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت بيابان زايي در منطقه نيمه خشك با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : دشت قروه كردستان)
جلالي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي منطقه بياباني شمال شرق درياچه اروميه
شادكام ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ارزش ژئوتوريستي ژئومورفو سايت هاي مناطق خشك و بياباني (مطالعه موردي : گنبدهاي نمكي استان سمنان)
درمحمدي منصوره(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي دشت سراعلاء
شخصي توكليان صدف(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي فرآيندهاي هوازدگي و تاثير آن در مناطق شهري (مطالعه موردي : استان سمنان)
ركن آبادي آرزو(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ارزش گردشگري چشم اندازهاي ژئومورفوتوريستي با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه موردي : حوضه حبله رود)
صبوري مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتوريسمي سواحل استان گلستان با هدف توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي : آشوراده)
داوري عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي دهكده گردشگري با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي : شهرستان كوهرنگ)
طهماسبي دزكي فريبا(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي احداث واحدهاي اقامتي گردشگري با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبيAHP و منطق فازي مطالعه موردي شهرستان سبزوار
اسحاقي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار کشاورزی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
(0)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
ara338@semnan.ac.ir
(+98)2331535569

فرم تماس